Austrian Weigh-off • All Time Top-100

Club: Austrian Weigh-off

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
EXH   968.9 Riegebauer 2007 523 Olsen 05 x 658 Helbock 06 359 970 0
639   683.4 Riegebauer 2007 658 Helbock 06 x 323 710 -4
654   670.2 Joebstl 2007 x 314 653 3
681   648.1 Scharf 2007 x 310 629 3
693   640.4 Mayrhofer 2007 820 Hammerl 06 x 315 659 -3
741   605.1 Scharf 2007 x 292 528 15
773   584.2 Putz 2007 x 297 555 5
861   524.7 Woltan 2007 523 Olsen 05 x 279 463 13
882   512.5 Joebstl 2007 x 290 518 -1
899   500.4 Weinzierl 2007 x 294 539 -7
928   480.6 Puehringer 2007 x 276 448 7
945   465.1 Lueger 2007 658 Helbock 06 x 281 472 -1
962   456.3 Uschakow 2007 x 278 458 0
1002   429.9 Schieder 2007 x 268 412 4
1003   427.6 Schieder 2007 x 267 407 5
1029   397.9 Techt 2007 x 273 434 -8
1031   395.7 Mayrhofer 2007 x 265 398 -1
1042   383.6 Kuhn 2007 x 0 0 0
1045   382.5 Moser 2007 x 246 322 19
1066   362.6 Stocker 2007 x 0 0 0
1073   359.3 Reinthaler 2007 x 0 0 0
1094   341.7 Koller 2007 x 0 0 0
1106   335.1 Seidler 2007 x 0 0 0
1112   322.9 Techt 2007 x 0 0 0
1123   318.5 Kaar 2007 x 244 314 1
1137   303.1 Gutjahr 2007 x 251 341 -11
1152   285.4 Neuhauser 2007 x 0 0 0
1154   283.2 Schindel 2007 x 0 0 0
1182   261.2 Leopold 2007 x 0 0 0
1187   256.8 Pichler 2007 x 0 0 0
1190   255.7 Udulutsch 2007 x 0 0 0
1196   252.4 Kloch 2007 x 0 0 0
1213   239.2 Wallner 2007 x 0 0 0
1217   235.8 Hammerl 2007 x 0 0 0
EXH   229.2 Kaar 2007 x 0 0 0
1230   220.4 Oberlaender 2007 x 0 0 0
1232   216.0 Hammerl 2007 x 0 0 0
1234   213.8 Skof 2007 x 0 0 0
1237   210.5 Pausackl 2007 x 0 0 0
1303   135.5 Hammerl 2007 x 0 0 0
1311   127.8 Schindel 2007 x 0 0 0