Mitteldeutsche GPC-Wiegemeisterschaft • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
282   1327.2 Melka 2022 1705.3 Melka 2021 x 1575 Melka 2021 389 2 1
732   797.6 Melka 2023 1594.4 Melkar 2019 x 1885.5 Werner 2019 334 854 -7
1000   503.5 Strauss 2023 300 Skonager 2022 x 200.5 Becker 2022 316 725 -31
1168   219.6 Hempel 2022 2169.3 Daho 2021 x 1542 Urena 2019 208 209 5