Wiegen der German Giant Vegetable Growers • All Time Top-100

*Place refers to world rank for the respective year grown

*Place     Pumpkin Grower Year Seed x Pollinator OTT Est Wgt +/-%
323   1387.8 Wuersching 2023 1662.3 Wuersching 2022 x 2493 Wolf 2022 413 1531 -9
390   1217.8 Paulinenhof 2023 1695.5 Booth 2020 x 2356 Booth 2021 379 1219 0
357   1202.8 Wuersching 2022 2356.7 Mendi 2021 x 2439.4 Vangeel 2021 385 1274 -6
557   1003.1 Bjoern 2023 2424 Caspers 2022 x self 359 1055 -5
590   963.0 Loeffler 2023 2138 Biermanns x 1911.4 Grafe 2021 346 944 2
599   956.4 Goetz 2023 2702 Cutrupi x self 353 1004 -5
567   950.6 Loeffler 2022 828.9 Andres 2021 x open 346 948 0
655   884.5 Andres 2023 2240.5 Connolly 2022 x 2447.1 Cutrupi 2022 350 975 -9
792   735.5 Stefan 2023 2424 Caspers 2022 x self 322 766 -4
EXH   563.5 Stefan 2023 1840.5 Caspers 2022 x self 0 0 0
892   507.1 Goell 2022 396.8 Moeller 2019 x open 296 597 -15
1025   476.2 Moosbrugger 2023 Brandt x Paton 0 0 0
1072   421.5 Ressel 2023 1977.5 Rea 2022 x 392 Ressel 2022 266 433 -3
1006   392.0 Ressel 2022 746.9 Wuersching 2021 x 707.2 Ressel 2020 2020 258 394 -1
1038   363.3 Moeller 2022 396.8 Moeller 2019 x 189.6 Moeller 2021 263 421 -14
1196   302.0 Olsen 2023 2537 Crews 2022 x 1662.3 Wuersching 2022 234 294 3
1121   265.0 Schneider 2022 915.4 Olsen 2019 x open 225 264 0